องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองคลัง
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091 – 8317762
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ประดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายบุญชัย ภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอรพรรณ พรมศักดิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวชินาภา วงค์ยะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุทธิดา ใจสุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรุณี ไชยศรีษะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ