องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองคลัง
นางสาวนิยตา อะกะพงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081 8785897
นางสาวนิยตา อะกะพงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายบุญชัย ภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอรพรรณ พรมศักดิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวสุทธิดา ใจสุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภาณญาดา กลางมณี
จ้างเหมาบริการ