องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
photo แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.โคกเพชร เรื่อง ตลาด
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.โคกเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รับ(โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
photo ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดทำผังร่างผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) เพื่อจัดทำผังแนวคิด ผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง (แบบ สถ./ผถ. 4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (แบบ สถ./ผถ. 4/5) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2