องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณิชาภา พงษ์วิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ ธรรมนูญ
คนงานทั่วไป
นางนวพร สุนทร
ครู คศ.2
นางมนต์ทิพย์ สายแก้ว
ครู คศ.2
นางจันทร์ฉาย สะเดา
ครู คศ.2
นางสาวเพ็ญผกา ฉิมพินิจ
ครู คศ.1
นางจินตนา พงชนวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวจริยาภรณ์ คำผง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวอรวรรณ์ จันครา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชญาณ์พิมพ์ ไชยทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ นันเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก