องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สำนักปลัด อบต.
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวลัดดา ดวงธนู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววีระยา แสงลับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ ศิลาโชติ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ์ ศศิพนมทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสนธยา ศิลาโชติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอรทัย นาเอก
นักการภารโรง
นายบัญชา บัวจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายวิทยา วาที
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกวิทย์ ใจนวน
คนงานทั่วไป
นางสาวอรพิน กลางมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางลดาวรรณ์ ใจนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุจริต แสงลอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุภัทร สุขพืชผล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศักดิ์ดา ธรรมนูญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญทรง แก่นเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ