องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ผู้บริหารท้องถิ่น
นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 089-8002512
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 089-6257945
นายชำนาญ จันครา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 098-1208309
นายภานุเดช สัมนา
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
โทร : 088-9103744
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุดร มูลดับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
นางสาวกัลยานีย์ ใจมนต์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
นายมานิต สว่างภพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 2
นายวรวุฒิ สมาธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 3
นางสาวรัชนีวรรณ์ แพงมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 5
นายวิไล จันทสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 6
นางสาววาฤดี สัมนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 7
นายสมศักดิ์ ใจมนต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 8
นายสมภาส ใจมนต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 9
นายณัฐพงษ์ ใจดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 10
นางเสน่ห์ ภูมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 11
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์
ปลัด อบต.
โทร : 086 - 2572444
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.
โทร : 091 – 8317762
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
โทร : 091 - 0130754
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091 – 8317762
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091 - 0130754
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 091 – 8317762
account_box สำนักปลัด อบต.
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวลัดดา ดวงธนู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววีระยา แสงลับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ ศิลาโชติ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ์ ศศิพนมทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสนธยา ศิลาโชติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายอรทัย นาเอก
นักการภารโรง
นายบัญชา บัวจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายวิทยา วาที
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกวิทย์ ใจนวน
คนงานทั่วไป
นางสาวอรพิน กลางมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางลดาวรรณ์ ใจนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุจริต แสงลอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุภัทร สุขพืชผล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศักดิ์ดา ธรรมนูญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญทรง แก่นเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091 – 8317762
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ประดิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายบุญชัย ภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอรพรรณ พรมศักดิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวชินาภา วงค์ยะลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุทธิดา ใจสุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรุณี ไชยศรีษะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091 - 0130754
นายธีระเทพ วิวัฒน์สิทธิกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอรรถชัย ใจนวน
คนงานทั่วไป
นายนที สนทะวิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพงษ์ ใจมนต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธรรมพจน์ ดวงธนู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวณิชาภา พงษ์วิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ ธรรมนูญ
คนงานทั่วไป
นางนวพร สุนทร
ครู คศ.2
นางมนต์ทิพย์ สายแก้ว
ครู คศ.2
นางจันทร์ฉาย สะเดา
ครู คศ.2
นางสาวเพ็ญผกา ฉิมพินิจ
ครู คศ.1
นางจินตนา พงชนวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวจริยาภรณ์ คำผง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวอรวรรณ์ จันครา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชญาณ์พิมพ์ ไชยทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงคราญ นันเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน