องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุดร มูลดับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
นางสาวกัลยานีย์ ใจมนต์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
นายมานิต สว่างภพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 2
นายวรวุฒิ สมาธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 3
นางสาวรัชนีวรรณ์ แพงมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 5
นายวิไล จันทสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 6
นางสาววาฤดี สัมนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 7
นายสมศักดิ์ ใจมนต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 8
นายสมภาส ใจมนต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 9
นายณัฐพงษ์ ใจดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 10
นางเสน่ห์ ภูมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร หมู่ที่ 11