องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฐธีร์ เปี่ยมธราพัฒน์
ปลัด อบต.
โทร : 086 - 2572444
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.
โทร : 091 – 8317762
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
โทร : 091 - 0130754
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091 – 8317762
นายสมชาย จันครา
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091 - 0130754
นายอนุพงษ์ ดวงใจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 091 – 8317762