ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง