ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (เครื่องพิมพ์สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง