ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สำหรับระบบงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง