ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 7237 ศรีสะเกษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง