ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกเพชร ?หลักสูตรส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว? ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง