องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (2 ภาพ)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้เคยมาติดต่อราชการ เพื่อสำรวจข้อมูลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประกอบการประเมินตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้โพส : admin