องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (5 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 19ธันวาคม ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการ ฯ ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคลภายนอกซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นผู้แทนภาคราชการ เป็นกรรมการ โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป
ผู้โพส : admin