messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือประชาชนการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
เอกสารแนะนำประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 179
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 174
คู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 250
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1