องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการและพนักงงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192

folder 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60

folder 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder 4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

folder 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินีย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file หลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70